نو نهالان پیش دبستانی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه دارالقرآن باستناد به گزارش واحد آموزش این مؤسسه ، فعالیت های پیش دبستانی باغ قرآن که از زیر مجموعه های این مؤسسه می باشد ، آغاز نموده است . بنا به گزارش مسئول آموزش ، با عنایت با ینکه ثبت نام در پیش دبستانی غیر دولتی با رو یکرد قرآنی باغ قرآن محدود می باشد ، لذا مستد عی است که خانواده های محترم نو نهالان نسبت به قطعی نمودن ثبت نام نو نهال عزیزشان اقدام نمایند .زیرا در صورتیکه ظرفیت تکمیل شد که ثبت نام امکان نخواهد داشت . ضمنا والدین محترم نو نهالان ثبت نام شده با مراجعه به دفتر پیش دبستانی نسبت در یافت معرفی نامه جهت غربالگری اقدام نمایند تا به موقع فرزند دلبندشان را به مرا کز معرفی شده اقدام تا از سلامت نو نهالانشان مطمئن شوند