جلسه هیات مدیره

چهارمین جلسه عادی هیات مدیره موسسه دارالقران عترت خراسان شمالی جهت بررسی عملکرد موسسه در سه ماهه اول سال 96 روز سه شنبه 96/06/07ساعت 5:30 در محل موسسه تشکیل شد که در این جلسه گزارشات مربوطه ارائه و اعضاءنظرات خود را جهت بهتر برگزار کردن کلاس ها و اداره کردن موسسه اعلام نمودند و در نهایت تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.