تشکیل جلسه مجمع عمومی

اولین جلسه مجمع عمومی عادی مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی سال 1396 جهت بررسی عملکرد مؤسسه در سال 1395 روز دوشنبه 1396/05/16 ساعت 18:00 در محل مؤسسه واقع در خیابان آیت الله طالقانی شرقی ضلع شمالی پارک شهرساختمان مؤسسه تشکیل شد . پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس هیأت مدیره ، جلسه با انتخاب هیئت رئیسه آغاز به کار نمود ، سپس توسط مسؤلین گزارشات مربوطه ارائه و اعضاء نظرات خودر ا در جهت بهتر اداره شدن مؤسسه اعلام نمودند و مسائلی در جهت پیشرفت فعالیت های مؤسسه مورد بحث و تبادل نظر گردید ودر نهایت تصمیماتی نیز اتخاذ گردید . جلسه در ساعت 20:00به پایان رسید