توجه ؟توچه ویژه ویژه « ثبت نام در مر کز پیش دبستانی غیر دو لتی باغ قرآن»

به گزارش روابط عمومی موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی ثبت نام پیش دبستانی باغ قرآن با رویکرد قرآنی در سال 97-98آغاز شد. این مؤ سسه در قالب پیش دبستانی سعی دارد تا ضمن دستیابی به اهداف پیش دبستانی تعریف شده تو سط کار شناسان علوم تر بیتی نسبت به آشنایی نو نهالان عزیز که قطعا آینده داران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند بود ، با فرهنگ ناب اسلام محمدی (ص) و قرآن آشنا نماید در همین راستا این مؤسسه در پیش دبستانی فعالیت های آموزشی را در دو سر فصل انجام خواهد داد : فعالیتهای پیش دبستانی الف)فعالیتهاوآموزشهای قرآنی(ویژه) - حفظ قرآن به روش بازیهای خلاق وکودکانه - آموزش امام شناسی : باارائه مفاهیم عینی وکاربردی باشیوه های علمی - آموزش قصه های قرآنی : به روش نمایش - آموزش مفاهیم دینی وقرآنی (ازجمله مفاهیم حجاب ، زیارت و ...) - آموزش وضو – تیمم – نماز(به وسیله لوحه های آموزشی ، شعروفعالیت های حرکتی) -ب)فعالیت های آموزشی - آشنایی با مفاهیم علوم ریاضی ، علوم تجربی ، زبان آموزی (متناسب باسرفصلهای آموزش وپرورش) سایر فعالیتهای این مر کز عبارت است از : -بر گزاری اردو های یک روزه داخل استانی -بر گزاری جشن های داخل مر کز - استفاده از فضای زیبای پار ک شهر که در اصل فضای بازی نو نهالان بخش بازی پار ک شهر است زیرا که ورودی مر کز باغ قرآن از داخل پارک است - برگزاری جلسات مشاوره ای برای والدین محترم نو نهالان در فواصل متعدد با استفاده از کار شناسان مجرب در بخش های روانشناسی ، مذهبی ، قرآنی ، اجتماعی ،و... - استفاده از راه کار های متعدد جهت تعلیم و تر بیت نو نهالان در طول سال با همکاری والدین محترم نو نهالان در منزل و.. -استفاده از کتابخانه مجهز مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی استفاده از مر کز فن آوری مؤ سسه دارالقرآن عترت در بخش بازیهای کا مپیوتری و آشنایی با رایانه توجه : با عنایت باینکه ظرفیت مر کز پیش دبستانی با رویکرد قرآنی محدود است لذا عزیزانی که تمایل دارند از این فضای معنوی وبا نشاط استفاده نمایند ئ نو نهالان عزیز خودرا جهت آینده داری این نظام مقدس و کشور عزیزمان ایران آماده نمایند هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام نو نهالان از سن 4 تا 6 سالگی اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه ظرفیت تکمیل گردد ، ثبت به هیچ عنوان پذیرش نخواهد شد . ضمنا این مر کز با عنایت به مأ موریت ذاتی که عبارت است از اشاعه فرهنگ ناب قرآنی و اسلامی ، متعلق به اقشار مختلف جامعه می باشد لذا سعی دارد کمترین هزینه را در بخش پیش دبستانی انجام تا خانواده های محترم دغدغه هزینه های اضافی را نداشته باشند و از طرفی این مر کز زیر نظر مؤ سسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی بوده و خود مؤ سسه نیز عام المنفعه می باشد سعی شده است که در محاسبات هزینه از پائین ترین آیتم هااستفاده کرده و در نتیجه هزینه اضافی را کم کند زیرا که شعار مؤسسه «به هر دلیل نداشتن امکانات مالی و اقتصادی دلیلی بر جاماندن از آموزش نیست » به امید دیدار محمد تقی رمضانزاده مدیر عامل مؤسسه و مدیر مرکز پیش دبستانی با ریوکرد قرآنی باغ قرآن