مسابقات اوقاف

بسمه تعالی چهل و دومین مسابقات قرآنی اوقاف برگزار می شود الف-رشته های مسابقات : حفظ)5جزء،10 جزء،20جزء و حفظ کل) قرائت: (تحقیق ، ترتیل) اذان دعاخوانی ب-رشته های معارف: حفظ و معارف موضوعی قرآن کریم حفظ و معارف احادیث تفسیر قرآن کریم تفسیر قرآن کریم ویژه اهل سنت محترم ج-رشته های آوایی و نغمات دینی همسُرایی و همخوانی قرآن کریم آثار دو یا چند زبانی ( عربی ، فارسی ، انگلیسی ، تر کی و.. ) ارسال آثار انشاد انفرادی «تکخوانی محور» ارسال آثار متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مسابقات قرآنی /سامانه ثبت نام مسابقات قرآنی ثبت نام نمایندو یا به مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . مدیریت مؤسسه دارالقران عترت خراسان شمالی