ارسال پیام

اطلاعات تماس با دارالقرآن عترت

آدرس: طالقانی شرقی ضلع شمالی پشت پارکشهر موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی
تلفن : 05832255444
فاکس: 32261801
پست الکترونیکی :mt.ramazanzadeh@gmail.com