آدرس:

  • طالقانی شرقی ضلع شمالی پشت پارکشهر موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی

  • کد پستی: 9415645939

  • 05832255444

  • 05832261801

  • info@etrat-nkh.com

  • complaint@etrat-nkh.com

تماس با موسسه:

  • 6 + 22 =