روخوانی و روانخوانی

روخوانی و روانخوانی (سطح یک) جهت تمام سنین

روخوانی و روانخوانی (سطح یک) جهت تمام سنین

برای هر دوره از آموزشی اعم فارسی ، عربی ، و… نیاز به یک سری اقداماتی دارد که برای فرا گیران حکم کلیدی داشته و در واقع در وازه ورود به آن بحث یا دوره است . در خصوص آموزش قرآن کریم که از کتب مهم و در اصل آئین زندگی برای ما مسلمانان می […]