آرشیو روزانه: 22 اکتبر 2019

کار شناسان آموزش کودکان معتقدند که بهترین راه انتقال آموزه ها به کودکان ، بازی کردن است ، در همین راستا مرکز پیش دبستانی باغ قران جهت هر چه بهتر شدن آ»وزش و یاد گیری کودکان در هفته دو الی سه مر تبه به فاصله زمانی یک یا دو روز نو نهالان مرکز را جهت […]