کمی درباره موسسه دارالقرآن عترت خراسان شمالی

  1. دوره های مفید قرآنی

     

     

  2. مسابقات قرآنی
  3. آموزش حفظ، قرائت و درک مفاهیم